Συγκρότηση ΣΥΠΟΘΑ N. 4030/11, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα από 1-1-2015

Αποφάσεις Γ.Γ. και Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) των Π.Ε. της Δυτ. Μακεδονίας από 1-1-2015 (ΦΕΚ-249/A/25-11-11)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Χιονίδης
Last Updated Μάρτιος 6, 2019, 11:38
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 6, 2017, 10:32