1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018

1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018 ως εγκρίθηκε με την αριθμ. 12/2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΝΑ (ΑΔΑ:73ΕΞ7ΛΞ-60Ξ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:49
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 6, 2018, 09:59