Έλεγχος φακέλων Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΣΜΠΕ -ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΔΜ

Έλεγχος φακέλων Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για σχέδια και προγράμματα που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 107017/2006 (Φ.Ε.Κ. 1225/Β/5-9-2006) και σύνταξη σχετικών αποφάσεων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασιλική Γκαμάγκαρη
Last Updated Ιούνιος 5, 2018, 07:53
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 5, 2018, 07:42