2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018

2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018 που εγκρίθηκε με την αριθμ. 26/2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ν.Α. (ΑΔΑ: ΨΨΟΕ7ΛΞ-8ΝΕ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:51
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 6, 2018, 10:03