4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων 2016

Η 4η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων εγκρίθηκε με την αριθμ. 132/2016 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΩ3Σ7ΛΞ-Ν6Ε)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ
Last Updated Φεβρουάριος 13, 2017, 09:57
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 13, 2017, 09:45