6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων 2016

Η 6η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων εγκρίθηκε με την αριθμ. 170/2016 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΔΕΥ7ΛΞ-Ψ2Ζ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ
Last Updated Φεβρουάριος 13, 2017, 11:50
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 13, 2017, 11:20