Σύνολο δεδομένων για τις μεταβολές χρήσεων γης, αξιών γης και εγκατάστασης επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές 22 κόμβων της Εγνατίας Οδού (2007- 2018)

Στοιχεία καταγραφής-έρευνας και επεξεργασμένα αποτελέσματα για τις μεταβολές χρήσεων γης, αξιών γης και εγκατάστασης-απασχόλησης επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές 22 κόμβων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων μεταξύ 2007 και 2018. Για τις εργασίες τηλεπισκόπησης χρησιμοποιηθήκαν ως υπόβαθρο γεωναναφερμένες (ΕΓΣΑ '87) δορυφορικές εικόνες και IKONOS (2007) και WV1, WV2, WV3, GEO-1 (2017), ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία προέρχονται από εκτεταμένη έρευνα πεδίου (με τη χρήση ερωτηματολογίων) το 2018.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Δημιουργός ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ – Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
Υπεύθυνος Συντήρησης Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
Last Updated Ιούνιος 7, 2019, 10:23
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 7, 2019, 10:21
Custom License ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)