Σύνολο δεδομένων για τις μεταβολές χρήσεων γης, αξιών γης και εγκατάστασης επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές 17 κόμβων της Εγνατίας Οδού (1998- 2009)

Στοιχεία και αρχεία GIS για τις μεταβολές χρήσεων γης, αξιών γης και εγκατάστασης-απασχόλησης επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές 17 κόμβων της Εγνατίας Οδού μεταξύ 1998 και 2009. Για τις εργασίες τηλεπισκόπησης χρησιμοποιηθήκαν ως υπόβαθρο γεωναναφερμένες (ΕΓΣΑ '87) δορυφορικές εικόνες SPOT (1998) και IKONOS (2007), ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία προέρχονται από εκτεταμένη έρευνα πεδίου (με τη χρήση ερωτηματολογίων) το 2008-09.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
Δημιουργός ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ – Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
Υπεύθυνος Συντήρησης Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού (email)
Last Updated Σεπτέμβριος 15, 2017, 08:04
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 13, 2017, 10:50
Custom License ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)