Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας

Οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας όπως καταχωρούνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://et.diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:%226126%22&fq=unitUid:%2282566%22&wt=xml
Last Updated Μάιος 22, 2017, 08:39
Δημιουργήθηκε Μάιος 22, 2017, 08:37