Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων - Εξόδων Περιφέρειας Αττικής: 1-1-2018 έως 30-4-2018

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προυπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής μηνός Απριλίου 2018, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Οκτώβριος 18, 2019, 07:15
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 14, 2018, 07:46