Απόφαση Έγκρισης για την ανοικτή διάθεση δεδομένων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Απόφαση Έγκρισης του Καταλόγου Εγγράφων και Αρχείων της “ Εγνατία Οδός Α.Ε.” σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’) σχετικά με την «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν.448/2006 (ΦΕΚ 57/Α’) προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας ».

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http-www-egnatia-eu-page-default-asp-la-1-id-6553
Δημιουργός ode-diavgeia
Υπεύθυνος Συντήρησης ode-diavgeia
Last Updated Σεπτέμβριος 13, 2017, 11:22
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 7, 2016, 07:08