Δασοτεχνικά Έργα

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/139-das-lag/das-erga-lag

Αποφάσεις ανάθεσης σύνταξης, έγκρισης και τροποποίησης μελετών δασοτεχνικών έργων, Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο δασοτεχνικού έργου, Απόφαση ορισμού επιβλέποντα, Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών -παραλαβής δασοτεχνικών έργων, Αποφάσεις έγκρισης πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής, ΑΠΕ, πιστοποίησης εργασιών, Απόφαση έγκρισης δημοπρασίας δασοτεχνικού έργου,Περιλήψεις διακηρύξεων,έγκρισης πρακτικών ,ανάθεσης εργασιών, Αποφάσεις χρηματοδότησης δασοτεχνικών έργων, Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών παραλαβής έργων Μη Δημόσιας Δασοπονίας

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id62034d20-1e61-44b9-ad20-dda9d1d05049
package idaebd94bd-3ed7-44f4-a3c8-c355d581084d
position1
revision id23a73811-9999-4a21-bad0-27dfa0bc544b
stateactive