Δασοτεχνικά έργα

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/89-da-km/dasot-erga

Απόφαση έγκρισης δημοπρασίας δασοτεχνικού έργου, Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας δασοτεχνικού έργου, Διακηρύξεις δημοπρασιών δασοτεχνικών έργων, Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού, Απόφαση έγκρισης ή απόρριψης ενστάσεων, Σύμβαση εκτέλεσης δασοτεχνικού έργου, Απόφαση κήρυξης έκπτωτου αναδόχου δασοτεχνικού έργου, Αποφάσεις μείωσης ή επιστροφής εγγυητικών επιστολών

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id5611fe1e-22af-45e7-a85d-a76e8f43d9e5
package ideacd65ae-4eb4-4bbe-a9f4-46c924cf9f51
position2
revision id0d723eaa-3546-4898-ac90-12224c2c24bf
stateactive