Πολεοδομικές Εφαρμογές

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/55-dpxs-amth/tpse-amth/poleod-efarm

Ρυθμίσεις του άρθρου 6 παρ.3, 6γ και 7 και άρθρου 7 παρ. 3 του από 24-4-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως καθορισμός γραμμής δόμησης κ.λ.π. βάσει της εγκυκλίου 6/2006 ΥΠΕΧΩΔΕ, Η αναγνώριση οδών προϋφιστάμενων του 1923 εκτός σχεδίου,Η αναγνώριση ως κύριας ή μοναδικής Δημοτικής ή Κοινοτικής οδού, Η κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011, Δημοσίευση αποφάσεων έγκρισης πολεοδομικών μελετών και των διαγραμμάτων στις περιπτώσεις που δεν είχαν δημοσιευτεί οι χάρτες. [παρ.26, άρθρο 13 ν.3212/2003 (308 Α')], Έγκριση Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής (Ρ.Σ.Ε.) που θα εκδοθούν σε εφαρμογή Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ.) ή Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.), βάσει του άρθρου 10 του Ν. 4269/2014

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
idd1659b11-b20a-4bfa-9ea6-f8fb87f898cd
package id8f96781f-e873-4ab9-9796-093fde47eeb2
position1
revision id0843feea-5193-425a-9d49-523efa93fa0d
stateactive