Πολεοδομικές Εφαρμογές

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/55-dpxs-amth/tpse-amth/poleod-efarm

Ρυθμίσεις του άρθρου 6 παρ.3, 6γ και 7 και άρθρου 7 παρ. 3 του από 24-4-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως καθορισμός γραμμής δόμησης κ.λ.π. βάσει της εγκυκλίου 6/2006 ΥΠΕΧΩΔΕ, Η αναγνώριση οδών προϋφιστάμενων του 1923 εκτός σχεδίου,Η αναγνώριση ως κύριας ή μοναδικής Δημοτικής ή Κοινοτικής οδού, Η κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011, Δημοσίευση αποφάσεων έγκρισης πολεοδομικών μελετών και των διαγραμμάτων στις περιπτώσεις που δεν είχαν δημοσιευτεί οι χάρτες. [παρ.26, άρθρο 13 ν.3212/2003 (308 Α')], Έγκριση Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής (Ρ.Σ.Ε.) που θα εκδοθούν σε εφαρμογή Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ.) ή Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.), βάσει του άρθρου 10 του Ν. 4269/2014

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 9 μήνες
formatURL
idd1659b11-b20a-4bfa-9ea6-f8fb87f898cd
package id8f96781f-e873-4ab9-9796-093fde47eeb2
position1
revision id0843feea-5193-425a-9d49-523efa93fa0d
stateactive