Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)/ Γεωθερμία

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/39-dte/ape

Αποφάσεις έκδοσης, τροποποίησης και παράτασης άδειας εγκατάστασης. και αποφάσεις έκδοσης, τροποποίησης και ανανέωσης άδειας λειτουργίας- Αφορά έργα Α.Π.Ε., Διακηρύξεις διαγωνισμών, προσκλήσεις υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για μίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης γεωθερμίας και αποφάσεις κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού - Αφορά χαρακτηρισμένα πιθανά και βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία, Αποφάσεις έγκρισης συγχώνευσης, εισφοράς ή μεταβίβασης μισθωτικών δικαιωμάτων έρευνας ή/και εκμετάλλευσης , διαπιστωτικές πράξεις λήξης, λύσης ή παράτασης μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας ή/και εκμετάλλευσης και κήρυξη έκπτωσης γεωθερμίας - Αφορά χαρακτηρισμένα πιθανά και βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία, Βεβαιώσεις ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων γεωθερμίας - Αφορά χαρακτηρισμένα πιθανά και βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id77d4b5a7-99ee-4ad7-b75f-e6e1da064e3b
package idc5e85ff5-1045-445c-953d-c2120c9197d3
position3
revision id0f9776f9-d42a-47ac-9862-274714d00a8e
stateactive