Διοικητικές και λοιπές πράξεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άργους - Μυκηνών

Περιέχει τις αναρτημένες ατομικές διοικητικές πράξεις, πράξεις κανονιστικές, διορισμών, ανάθεσης και κατακύρωσης έργων, περιλήψεων διακήρυξης, ανάληψης υποχρέωσης, έγκρισης δαπάνης, προϋπολογισμού - ισολογισμού - απολογισμού, οριστικοποίησης πληρωμών, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων, ανάρτησης πινάκων διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, συμβάσεων εργασίας, υπηρεσιακών μεταβολών, ορισμού συλλογικών οργάνων - επιτροπών - ομάδων εργασίας (Αποφάσεις Δημάρχου, Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής επιτροπής, Συλλογικών οργάνων, εντάλματα, συμβάσεις, λοιπές διοικητικές πράξεις, κ.λ.π.) της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άργους - Μυκηνών, αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος "Διαύγεια"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Θεοχάρη Αγγελική
Υπεύθυνος Συντήρησης Καρανικόλας Χρήστος
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2017, 12:55
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2017, 07:52