Διοικητικές και λοιπές πράξεις Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους - Μυκηνών

Περιέχει τις διοικητικές πράξεις, πράξεις κανονιστικές, διορισμών, ανάθεσης και κατακύρωσης έργων, περιλήψεων διακήρυξης, ανάληψης υποχρέωσης, έγκρισης δαπάνης, προϋπολογισμού - ισολογισμού - απολογισμού, οριστικοποίησης πληρωμών, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων, ανάρτησης πινάκων διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, συμβάσεων εργασίας, υπηρεσιακών μεταβολών, ορισμού συλλογικών οργάνων - επιτροπών - ομάδων εργασίας (Αποφάσεις Δημάρχου, Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής επιτροπής, Συλλογικών οργάνων, εντάλματα, συμβάσεις, λοιπές διοικητικές πράξεις, κ.λ.π.) του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους - Μυκηνών, αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος "Διαύγεια"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Καρανικόλας Χρήστος
Υπεύθυνος Συντήρησης Καρανικόλας Χρήστος
Last Updated Φεβρουάριος 16, 2017, 06:45
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 14, 2017, 10:49