Λειτουργικές Αστικές Περιοχές (FUAs) με βάση την απογραφή 2001 για τις καθημερινές μετακινήσεις για εργασίας (commuting) στον Ελλαδικό χώρο και ειδικά στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού

Επεξεργασμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και πρωτογενώς παραγόμενα διαγράμματα (αρχεία GIS) που προσδιορίζουν τις Λειτουργικές Αστικές Περιοχές στον ελλαδικό χώρο με βάση τις καθημερινές μετακινήσεις για εργασία όπως καταγράφονται στην απογραφή πληθυσμού του έτους 2001.

Λειτουργικές Αστικές Περιοχές (FUAs: Funcational Urban Areas) ορίζονται γενικά οι περιοχές πέριξ των αστικών κέντρων, οι οποίες είναι λειτουργικά συνδεδεμένες με αυτά. H έννοια της Λειτουργικής Αστικής Περιοχής που καλύπτει το παρόν σύνολο δεδομένων προσδιορίζεται με βασικό κριτήριο το αν, σε επίπεδο ΟΤΑ, οι καθημερινές μετακινήσεις του πληθυσμού για εργασία ξεπερνούν το 10% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που οι καθημερινές μετακινήσεις με σκοπό την εργασία του πληθυσμού ενός ΟΤΑ προς ένα αστικό κέντρο ξεπερνούν το 10% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του ΟΤΑ, τότε θεωρείται ότι η συγκεκριμένη περιοχή εντάσσεται στην Λειτουργική Αστική Περιοχή του αστικού κέντρου στο οποίο παρατηρούνται οι μετακινήσεις αυτές.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
Δημιουργός ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ – Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
Υπεύθυνος Συντήρησης Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού (email)
Last Updated Σεπτέμβριος 15, 2017, 08:04
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 13, 2017, 10:55
Custom License ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)