Έγκριση Πολεοδομικών μελετών Βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών - ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας

Έγκριση Πολεοδομικών μελετών Βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών σύμφωνα με τον Ν.2545/1997

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Χιονίδης
Last Updated Ιούνιος 5, 2018, 07:49
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 5, 2018, 06:57