ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%22%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%22&fq=organizationUid:%2299221898%22&fq=unitUid:%2272430%22&page=0
Last Updated Φεβρουάριος 19, 2019, 07:18
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 14, 2016, 08:36