Ενημερωτικό Δελτίο ΕΑΑΔΗΣΥ Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων

Σύμφωνα με το Ν.4013/2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 2 παράγραφο 2 περίπτωση (ι) η ΕΑΑΔΗΣΥ «Τηρεί Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Ιδίως: αα) συλλέγει και δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων [...]»

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-thesmiko-plaisio/m-enimerotiko-deltio-nomothesias
Δημιουργός Webadmin "eaadhsy.gr"
Υπεύθυνος Συντήρησης Webadmin "eaadhsy.gr"
Last Updated Ιούνιος 4, 2018, 07:28
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 15, 2015, 10:08