Εντολές πληρωμής Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

Περιλαμβάνει τις Εντολές Πληρωμής Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας -ΣΕΠΕΔΔ όπως αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 07:23
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 11, 2018, 12:57