Επιμόρφωση τεχνικών υπαλλήλων της ΓΓΥ και εποπτευόμενων φορέων

Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών-σύνταξη προγράμματος ενημερωτικών ημερίδων-έρευνα και αλληλογραφία για εξεύρεση εισηγητών-μέριμνα για τη συγκέντρωση, ανάρτηση και προώθηση του εκπαιδευτικού υλικού στους εκπαιδευόμενους-αλληλογραφία με υπηρεσίες για τη συγκέντρωση αιτήσεων συμμετοχής-καταγραφή-ενημέρωση-παραγωγή βοηθητικών καταλόγων, παρουσιολογίων, ερωτηματολογίων και πιστοποιητικών παρακολούθησης-διοργάνωση, επιμέλεια ημερίδας-αποτίμηση αποτελεσμάτων-αρχείο επιμορφωτικών ημερίδων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Κανόνων και Ποιότητας
Υπεύθυνος Συντήρησης Αθανασία Ράπτη
Last Updated Ιούλιος 6, 2017, 11:57
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 13, 2016, 09:25