Ετήσιες εκθέσεις ΑΣΕΠ

Η έκθεση του ΑΣΕΠ συντάσσεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4/30.3.2011 απόφαση της Ολομέλειάς του. Περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τη θεσμική μορφή και τις αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ, τις διαπιστώσεις του για τα σημαντικότερα θέματα που προέκυψαν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του καθώς και σχετικές προτάσεις, την οργάνωση του, τη λειτουργία του και, κυρίως, τη δραστηριότητά του όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού και τις αποφάσεις των οργάνων του σώματος.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 11, 2019, 10:51
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 31, 2015, 12:18