Ε.Λ.Ε.Κ.Π (Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών [πρώην ΛΑΕΚ])

Οι σκοποί του Λογαριασμού είναι : 1. Η προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων και των ανέργων 2. Η προώθηση της απασχόλησης των ανέργων και ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων οι οποίοι απειλούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από κοινωνικό αποκλεισμό

Οι πόροι του Λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2434/96 και στη συνέχεια του Ν. 4144/13 προέρχονται από: 1. -Την εργοδοτική εισφορά 0,45% (στη συνέχεια 0.24%) του ΕΛΠΕΚΕ, η οποία καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες, για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ και υπολογίζεται επί των μικτών αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές ΙΚΑ. 2. -Την εισφορά 0,36% του ΕΚΛΑ που αποτελεί κοινή εισφορά εργοδοτών και εργαζομένων για προγράμματα ανεργίας (0,26% ο εργοδότης, 0,10% ο εργαζόμενος) η οποία συνολικά μειώθηκε στο 0.22%.

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει.

Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://laek.oaed.gr/
Δημιουργός ΟΑΕΔ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων
Last Updated Μάιος 30, 2018, 08:49
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 19, 2016, 12:39