Περιβαλλοντικές άδειες Κρήτης

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και οι αποφάσεις ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής τους, για τα έργα και τις δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19α του N.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος” (ΦΕΚ Α’ 209). Έχουν χρησιμοποιηθεί οι διαδικτυακές υπηρεσίες – web services του http://aepo.ypeka.gr/ για την εξαγωγή online των πρωτογενών δεδομένων απ' αυτό και την ενσωμάτωσής τους σε χάρτες στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.apdkritis.gov.gr/el/open-data
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2017, 09:11
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 7, 2016, 07:45