Πρωτογενή Αιτήματα Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

Περιλαμβάνει τα Πρωτογενή Αιτήματα Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας -ΣΕΔΕΔΔ όπως αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 07:18
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 12, 2018, 05:06