Πρωτογενή Αιτήματα Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

Περιλαμβάνει τα Πρωτογενή Αιτήματα Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας -ΣΕΠΕΔΔ όπως αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 07:16
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 11, 2018, 12:43