Συμβάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

Περιλαμβάνει τις Συμβάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας -ΣΕΔΕΔΔ όπως αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 07:17
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 12, 2018, 05:22