ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Αποφάσεις Αναλήψεων, Ανακλήσεων-Ανατροπών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%2250202%22&fq=signerUid:%22100013797%22&sort=recent
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 20, 2018, 10:36
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2018, 10:34