ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περίληψεων Αποφάσεων Δημάρχων/Προέδρων Δημοτικών ΝΠΔΔ και Συνδέσμων Δήμων περί λύσεως υπαλληλικών σχέσεων δημοτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τον ν.3584/07 (Α' 143), όπως ισχύει

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=decisionType:%22%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%22&page=0&fq=thematicCategory:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%22&fq=organizationUid:%2250202%22&fq=unitUid:%2276448%22&fq=signerUid:%22129242%22&sort=recent
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 21, 2018, 06:41
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 21, 2018, 06:41