Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου

Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο αναπτυξιακού σχεδιασμού, αλλά και μια μέθοδο δουλειάς για την ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου. Παράλληλα, μέσω του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού δημιουργείται ένα δομημένο διεκδικητικό πλαίσιο, διαμορφώνεται η γενικότερη στρατηγική του Δήμου, καθορίζονται οι επιμέρους στόχοι και δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν και προσδιορίζονται οι απαιτούμενοι πόροι για την υλοποίηση τους.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Μάιος 18, 2017, 08:01
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 7, 2016, 08:18