ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών λειτουργεί σύμφωνα με το Ν.3329 (Φ.Ε.Κ. 81/4-4-05), ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και εποπτεία του Διοικητή της 4ης Διοικητικής Υγειονομικής Περιφέρειας ( 4η Δ.Υ.ΠΕ.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Νοσοκομείο υπόκειται στην εποπτεία του υπουργείο υγείαςΥπουργού Υγείας . Η εποπτεία αναφέρεται στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας, στο τρόπο άσκησης του Ιατρικού , Νοσηλευτικού, Επιστημονικού και Εκπαιδευτικού έργου καθώς και στον έλεγχο του τρόπου Διοίκησης και Οικονομικής διαχείρισης εφαρμοζομένων των διατάξεων του Ν.1397/83 όπως αυτό ισχύει σήμερα λαμβανομένων υπόψη και των τροποποιήσεων που επήλθαν.